Grupa Myszki

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC LISTOPAD

„Moja duża i mała ojczyzna”

„Las przygotowuje się do zimy”

1.Budzenie świadomości narodowej poprzez nabywanie wiedzy o Polsce.

2.Wzbogacenie słownictwa o pojęcia patriotyczne, poznanie symboli narodowych: godło, flaga, hymn.

3.Poznanie charakterystycznych cech późnej jesieni, rozwijanie umiejętności określania zjawisk atmosferycznych: deszcz, mgła, obniżenie temperatury, krótszy dzień.

4.Rozszerzanie zainteresowań przyrodniczych- poznanie trybu życia wybranych gatunków zwierząt.

5.Uświadamianie dzieciom jak ważną rolę odgrywa przyroda dla życia i zdrowia człowieka.

6.Przygotowanie do nauki pisania i czytanie- ćwiczenia grafomotoryczne i rozwijanie spostrzegania wzrokowego.
Percepcja wzrokowa – obserwowanie czynności wykonywanych przez osoby i naśladowanie tych czynności (np. zabawa Rób to co ja).
Słuch fonematyczny – rytmiczny podział słów (na sylaby) z pomocą nauczyciela lub samodzielnie.
Przygotowanie do czytania – czytanie z nauczycielem tekstów wyrazowo-obrazkowych.
Przygotowanie do pisania rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez uczestnictwo w zabawach ruchowych.

7.Rozwijanie umiejętności matematycznych:

  • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika,
  • liczenie na palcach.
  • rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych.   ustalanie równoliczności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, nakładanie ich na siebie, lub liczenie.