Grupa Żabki

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC MAJ

„Łąka majowa”

„Moi rodzice”

1. Poznanie i obserwowanie wybranych owadów, zwierząt i roślin znajdujących się na łące.

2. Zachęcanie dzieci do wnikliwej obserwacji przyrody przy użyciu lupy i lornetki.

3. Poznanie niebezpieczeństw płynących ze świata przyrody.

4. Uświadomienie dzieciom więzi emocjonalnej ze swoim rodzicami, jako najważniejszymi osobami w ich życiu.

5. Wdrażanie dzieci  do okazywania szacunku i miłości swoim rodzicom.

6. Gromadzenie wiadomości na temat różnych zawodów ludzi z najbliższego otoczenia.

7. Rozwijanie kompetencji matematycznych dziecka poprzez:

- Przeliczania w zakresie 5  i  posługiwanie się przy tym liczebnikami     głównymi i porządkowymi.
- Klasyfikowanie przedmiotów według określonej cechy np.        wielkości, koloru, kształtu
- Rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, trójkąt, prostokąt.
- Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych.
- Dostrzeganie i kontynuowanie prostych rytmów.
- Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni.

8. Wdrażanie do uważnego słuchania czytanych utworów literackich i wypowiadania się na ich temat.

9. Wzbogacanie słownictwa biernego i czynnego związanego z tematami kompleksowymi.

10. Wyrażanie swojej twórczości poprzez różnego rodzaju aktywności: plastyczną, muzyczną, ruchową.

11. Zachęcanie dzieci do swobodnych wypowiedzi i odpowiadania całymi zdaniami.

12. Wdrażanie dzieci do dbania o bezpieczeństwo własne i innych w czasie spacerów i  zabaw w obecnej porze roku.