Grupa Pszczółki

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC MAJ

        „Podróż po Europie

        „Mamo i Tato, chodźmy na łąkę”

 

1. Przekazanie dzieciom podstawowych wiadomości o Unii Europejskiej.

2. Budowanie i rozwijanie zainteresowań innymi krajami europejskimi.

3. Kształtowanie poczucia przynależności do Europy.

4. Kształtowanie szacunku do przedstawicieli różnych narodowości.

5. Poznanie twórczości dziecięcej w literaturze europejskiej.

6. Poszerzanie wiadomości dotyczących kwiatów, ziół i zwierząt – mieszkańców majowej łąki; poznawanie ogólnej budowy kwiatu na przykładzie mniszka pospolitego,

7. Inspirowanie aktywnej postawy dziecka wobec środowiska w bezpośrednich i pośrednich kontaktach z przyrodą.

8. Kształtowanie rozumienia sensu przynależności do rodziny:

-  powinności dziecka wobec najbliższych;

-  relacji łączących najbliższych.

9. Uświadomienie potrzeby wzajemnej życzliwości i szacunku do rodziców.

10. Doskonalenie umiejętności opowiadania i opisywania na podstawie ilustracji i treści utworu literackiego.

11. Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego.

12.  Rozwijanie umiejętności matematycznych:

-  doskonalenie umiejętności liczenia, dodawania i odejmowania;

- kształtowanie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych;

13. Tworzenie okazji do rozwijania ekspresji słownej, muzycznej, plastycznej i ruchowej.