Grupa Pszczółki

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC STYCZEŃ

„Czyste powietrze wokół nas”

        „Miło mija czas z Babcią i Dziadkiem”

1. Kształtowanie postaw ekologicznych poprzez rozumienie znaczenia powietrza  dla człowieka.

2. Kształtowanie postaw prozdrowotnych: ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.

3. Promocja proekologicznego wychowania jako bodźca do rozwoju potencjału twórczego dzieci.

4. Zachęcenie do działań na rzecz ochrony środowiska i walki z zanieczyszczeniami powietrza.

5.  Budzenie szacunku dla członków najbliższej rodziny – babci i dziadka.

6.  Kształcenie umiejętności okazywania serdeczności i miłości bliskim.

7. Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną poprzez uczestnictwo w uroczystościach  jej poświęconych.

8. Odkrywanie uczucia radości z możliwości dawania: przygotowywanie upominków.

9. Rozwijanie świadomości rytmicznej organizacji czasu.

- kolejność:  godzin i pór dnia; dni w tygodniu; miesięcy i pór roku.

10. Rozwijanie myślenia logicznego i przyczynowo – skutkowego.

11.Odkrywanie liter: y, Y; b, B – małej i wielkiej drukowanej.

12. Doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej oraz słuchu fonematycznego: wybrzmiewanie głosek w nagłosie i wygłosie; dokonywanie analizy i syntezy sylabowej, głoskowej; układanie z liter napisów do obrazków; czytanie prostego tekstu z poznanych liter.

13.Odkrywanie zapisu cyfrowego liczby: 9

14. Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; utrwalanie nazw figur geometrycznych; wyodrębnianie części wspólnej zbiorów; wprowadzenie znaku matematycznego: + : stosowanie znaków + i =  w sytuacjach zadaniowych; rozwijanie umiejętności dodawania; porównywanie masy przedmiotów (ważenie).