Koncepcja pracy przedszkola

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W PRUSZKOWIE
NA ROK PRZEDSZKOLNY 2018/2019

PRIORYTET I

„Przedszkolak ratownikiem” – promowanie zachowań warunkujących bezpieczeństwo i zdrowie, oraz radzenie sobie w sytuacjach zagrożenia życia (pierwsza pomoc przedmedyczna)

Cele główne:

 1. Przygotowanie dziecka do bezpiecznego przebywania w środowisku, radzenie sobie w sytuacjach zagrożenia życia.
 2. Wyrabianie umiejętności udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w rzeczywistym wypadku.

Kryteria sukcesu:

 1. Rozumie pojęcie „bezpieczeństwa”.
 2. Zna i właściwie rozpoznaje zagrożenia, na jakie może być narażone podczas zabawy.
 3. Potrafi dokonywać właściwych wyborów w zakresie miejsca, przedmiotu i czasu zabawy.
 4. Zna swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania.
 5. Potrafi wezwać pomoc, powiadamiając odpowiednie służby ratunkowe.
 6. Współdziała zespołowo podczas udzielania pierwszej pomocy.
 7. Wie, na czym polega praca policjanta, strażnika miejskiego, ratownika medycznego.

PRIORYTET II

„Kolorowy świat w oczach dziecka” – rozwijanie u dzieci zainteresowań i uzdolnień plastycznych

Cele główne:

 1. Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia.
 2. Zdobywanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi.
 3. Nabywanie umiejętności pracy zespołowej.
 4. Przejawianie u dzieci aktywności i inwencji twórczej.
 5. Czerpanie radości z wykonywanej pracy.
 6. Poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin plastyki.
 7. Rozwijanie umiejętności prawidłowego posługiwania się przyborami plastycznymi.

Kryteria sukcesu:

 1. Dzieci chętnie podejmują proponowane działania plastyczne.
 2. Przejawiają  zaciekawienie otaczającym je światem.
 3. Są twórcze i innowacyjnie w swoich działaniach.
 4. Wyrażają swoje przeżycia i emocje w różnych stylach i technikach plastycznych.
 5. Ma podstawową wiedzę na temat wybranych stylów malarskich.
 6. Eksperymentuje z barwami tworząc pochodne odcienie i nazywa je.