Procedury bezpieczeństwa

Procedury zapewniające bezpieczeństwo dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 12

 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz.69 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w     sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz.624 ze zm.);
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr256, poz.2572 ze zm.);
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z  13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1245)
 • Ustawa z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410 ze zm. );
 • Ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. Nr 234, poz. 1570 ze zm.);
 • Konwencja o Prawach Dziecka;
 • Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez nauczycieli w szkole i przedszkolu z 4 maja 2010r.;
 • Statut przedszkola

 

Cel procedury:

Procedura ma zapewnić bezpieczeństwo dzieci i bezpośrednią, stałą opiekę nad nimi podczas ich pobytu w przedszkolu.

Zakres procedury:

Procedura dotyczy nadzoru nad dziećmi od momentu podjęcia nad nimi opieki przez nauczyciela do momentu ich odbioru z przedszkola.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności:

 1. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy BHP i ppoż., które są określone w instrukcji przeciwpożarowej.
 2. Rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają do przedszkola dziecko o określonej godzinie, pozostawiają je pod opieką nauczyciela oraz odbierają w ustalonym czasie, są zobowiązani znać system kar i nagród stosowanych w grupie dziecka. W trosce o bezpieczeństwo własnego dziecka powinni znać procedury zapewnienia bezpieczeństwa obowiązujące w przedszkolu; w tym zakresie powinni także współpracować z dyrektorem, wychowawcami swojego dziecka oraz innymi pracownikami przedszkola.
 3. Nauczyciele muszą mieć świadomość swojej odpowiedzialności za życie i zdrowie powierzonych  opiece dzieci. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem wszelkich ich działań. Są zobowiązani do nadzoru nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu oraz do rzetelnego realizowania  zadań związanych  z powierzonym stanowiskiem; zapewniają opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze bezpieczeństwa; upowszechniają wśród dzieci wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtują właściwe postawy wobec zdrowia, zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa ogólnego i wewnętrznego.
 4. Pracownicy obsługi ponoszą współodpowiedzialność za bezpieczny pobyt dziecka w przedszkolu, zwracają uwagę na bezkonfliktową i bezpieczną zabawę dzieci oraz ich zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek, odpowiadają za stan zabawek, którymi bawią się dzieci i sprzętu w sali zabaw. Są zobowiązani do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz z funkcją opiekuńczą i wychowawczą przedszkola; pomagają nauczycielom w codziennej pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej; są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa ogólnego i wewnętrznego.
 5. Dyrektor przedszkola jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom i pracownikom pełnego poczucia bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny przedszkolu; zapewnia bezpieczne higieniczne warunki pobytu w przedszkolu; a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza budynkiem przedszkola; kontroluje obiekty należące do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów; sporządza protokoły z kontroli obiektów; odpowiada za jakość pracy pracowników, za organizację pracy; opracowuje procedury i instrukcje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom .

Sposób prezentacji procedur:

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.
 2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.
 3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
 4. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

Tryb dokonywania zmian w procedurze:

 1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców.
 2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
 3. Zasady wchodzą w życie z dniem: 01.09.2014 r.

 

 

Opis procedury:

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem.
 2. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym, za to poczucie bezpieczeństwa również odpowiada nauczyciel.
 3. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i życie powierzonych jego opiece dzieci, a w przypadku narażenia ich na niebezpieczeństwo poniesie za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną.
 4. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola od godziny 6.00 przez rodziców/opiekunów prawnych bądź inne upoważnione osoby. Rodzice rozbierają dziecko i wprowadzają je do sali, w której dzieci przebywają pod opieką nauczyciela.  Analogicznie rodzice/opiekunowie prawni lub inne upoważnione osoby odbierają dziecko z grupy bezpośrednio od nauczyciela.
 5. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola nie wcześniej niż od godziny 13.00.
 6. Od godziny  8.00 czynne są już wszystkie grupy. Dzieci rozchodzą się wówczas do swoich sal pod opieką nauczycieli.
 7. Dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką nauczyciela i personelu pomocniczego.
 8. Nauczyciel musi być obecny przy rozchodzeniu się dzieci do czasu, gdy wszystkie dzieci zostaną odebrane przez rodziców.
 9. Nauczycielowi nie wolno podczas pracy z dziećmi ani na chwilę zostawić grupy samej. Gdy nauczyciel musi wyjść, np. do telefonu, toalety, grupą powinna się zająć osoba z personelu pomocniczego (np. woźna lub pomoc nauczyciela). Nauczyciel powinien ograniczyć swoją nieobecność do minimum. Nauczyciel musi umieć przewidzieć ewentualne skutki swojej nieobecności.
 10. W razie konieczności sprawowania dodatkowej opieki nad dzieckiem tj. wyjścia dziecka do toalety, zmiany bielizny z powodu zmoczenia się dziecka, nauczyciel powierza dziecko woźnej oddziałowej, pomocy nauczyciela lub innemu nauczycielowi. Opiekę taką należy ograniczyć do minimum.
 11. Nauczyciel musi skupić swoją uwagę na dzieciach  – nie może zajmować się rozpraszającymi jego uwagę czynnościami, np. rozmową z inną osobą (bezpośrednio lub przez telefon komórkowy).
 12. Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samowolnie, bez powodu i dozoru. Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku przedszkola. Dziecko przez cały czas pobytu w przedszkolu jest otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola.
 13. Od rana są organizowane zajęcia i zabawy, aby dzieci mogły spędzać czas atrakcyjnie, aktywnie a przede wszystkim bezpiecznie.
 14. Nauczyciel (oraz personel pomocniczy), odpowiada za stan zabawek, którymi bawią się dzieci i sprzętu w sali zabaw. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczycielka powinna skontrolować salę zajęć, sprzęt, pomoce i zabawki.
 15. Podczas zabaw dowolnych w sali nauczyciel (oraz personel pomocniczy) zwraca uwagę na bezkonfliktową i bezpieczną zabawę dzieci, ich zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek.
 16. Nauczyciel obserwuje dzieci podczas zabaw, kieruje zabawą lub ją inspiruje, ewentualnie ingeruje w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie same ich rozwiązać. W czasie zabaw dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci.
 17. Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, systematycznie wdraża dzieci do bezkonfliktowej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci. Zapoznaje dzieci i ich rodziców z systemem kar i nagród obowiązujących w danej grupie.
 18. Nauczyciel nie prowadzi rozmów z innymi osobami podczas zabaw dzieci. Jego uwaga powinna być skupiona wyłącznie na podopiecznych. Nauczyciel powinien mieć świadomość, jakie mogą być konsekwencje jego nieuwagi.
 19. Podczas zajęć obowiązkowych zawsze należy przemyśleć organizacyjnie zajęcia, tok ćwiczeń ruchowych i przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i  im przeciwdziałać.
 20. Przy przemieszczaniu się grupy, np. na rytmikę, do szatni, na wycieczki piesze, dzieci ustawiają się parami i w taki sposób się poruszają.
 21. Nauczyciele mają ściśle wyznaczone godziny pracy z dziećmi. Obowiązkiem nauczyciela jest punktualne przychodzenie do pracy i zaznaczenie tego faktu na liście obecności. Niedopuszczalne jest spóźnianie się. Nauczyciel ma obowiązek zgłosić dyrektorowi spóźnienie do pracy i podać jego przyczynę.
 22. Nauczycielka opuszcza oddział i dzieci z chwilą przyjścia drugiej nauczycielki, informując ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
 23. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika. Jeśli zmiennik spóźnia się do pracy , dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w grupie i wypłacić za ten czas wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Polecenie dyrektora jest dla nauczyciela obowiązujące.
 24. Nauczyciel jest zobowiązany natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dla innych.
 25. Nauczyciel jest zobowiązany zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola i zawiadomić o tym dyrektora przedszkola lub kierownika gospodarczego.
 26. Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe z dziećmi przejmują pełną odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych swojej opiece dzieci.
 27. Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym od pierwszych dni września uczy się dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania z tego sprzętu.
 28. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym wraz z nauczycielką przebywa pomoc nauczyciela (w grupach 3-latków)
 29. Każda nauczycielka wychodząc z dziećmi do ogrodu przedszkolnego, zobowiązana jest sprawdzić, czy furtki i bramy przedszkolne są zamknięte.
 30. W czasie pobytu  dzieci w ogrodzie nie przewiduje się możliwości gromadzenia nauczycielek w jednym miejscu. Nauczyciele powinni być w bezpośrednim kontakcie ze swoimi dziećmi.
 31. Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu. Dzieci wracają z terenu ogrodu pod opieką nauczyciela. Nauczyciel każdorazowo sprawdza ilość dzieci.
 32. Organizacja wycieczek wyjazdowych odbywa się na podstawie pisemnej zgody rodziców na udział dziecka w wycieczce. Przed wyjazdem nauczyciel powinien przygotować pisemną listę dzieci i opiekunów, sporządzić kartę wycieczki i przygotować apteczkę do zabrania. Opiekunowie i kierownik wycieczki powinni być przeszkoleni z zasad bezpieczeństwa na wycieczce i zapoznani z jej regulaminem. Powinni podpisać odpowiedzialność za wymienione na liście dzieci podczas wycieczki.
 33. W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim nauczyciel jest obowiązany:
 • zapewnić udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej, a w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe;
 • zabezpieczyć pozostałe dzieci w grupie, podjąć środki zapobiegawcze (w stosunku do dzieci, nauczycieli czy pozostałych pracowników przedszkola);
 • zawiadomić rodziców/opiekunów dziecka;
 • niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola;
 • o zaistniałym zdarzeniu poinformować nauczycielkę zmienniczkę.
 1. Procedura powypadkowa związana z dokumentowaniem wypadku określona jest w instrukcji BHP obowiązującej w przedszkolu.
 2. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest o sprawdzanie zabezpieczeń drzwi, okien, bram w trakcie swojej pracy oraz zabezpieczenie dostępu dzieci do środków chemicznych.
 3. Każde wyjście nauczyciela z grupą poza teren przedszkola wpisywane jest do zeszytu  wyjść z podaniem miejsca i celu wyjścia (są to tzw. wycieczki w ramach ścieżek programowych).
 4. Rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka do czasu zamknięcia przedszkola.
 5. W sytuacji gdy rodzic/prawny opiekun nie zgłosi się po dziecko po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka.
 6. W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców/opiekunów prawnych, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej. Szczegółowe uregulowania związane z nieodebraniem dziecka z przedszkola zawarte są w statucie przedszkola zawierającym zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola oraz w oddzielnej procedurze.
 7. Życzenia rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być potwierdzone przez orzeczenie sądowe. Odbieranie dziecka przez osoby, dni i godziny wskazane w orzeczeniach sądowych są dla nauczyciela wiążące. W przypadkach, gdy rodzice nie mogą porozumieć się w sprawie odbioru dziecka i nie realizują wskazań sądowych, dyrektor przedszkola lub dyżurujący nauczyciel powiadamia policję.
 8. Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola od godziny otwarcia czyli od 6.00 do 8.30, a odbierane od 13.00 do 17. 00, tj. do czasu zamknięcia placówki. Inne godziny przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola rodzic zobowiązany jest uzgodnić z wychowawcą grupy.
 9. Rodzice zobowiązani są do ubierania dziecka w odzież odpowiednia do warunków atmosferycznych oraz pozostawienia w szatni ubioru na zmianę. Dziecko przyprowadzone do przedszkola musi być zdrowe, a w  przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu w przedszkolu rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego  odebrania dziecka. W sytuacjach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia. Rodzic zobowiązany jest do powiadomienia wychowawczy o chorobie zakaźnej dziecka, a po całkowitym  wyzdrowieniu do przedstawienia pisemnej informacji od lekarza o możliwości uczęszczania dziecka do przedszkola.
 10. Dziecko przyprowadzone do przedszkola musi być zdrowe. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola, jeśli dziecko jest zakatarzone, kaszlące lub mające inne niepokojące objawy.
 11. Alergie, diety dziecka uwzględniane są tylko na podstawie zaświadczenia i zalecenia potwierdzonego przez lekarza leczącego, bądź jeśli wynikają z przekonań religijnych na podstawie oświadczenia złożonego przez rodziców/opiekunów prawnych.
 12. W przypadku przewlekłej choroby dziecka o pomocy medycznej na terenie przedszkola decyzję podejmuje dyrektor, który:
 • Ustala zasady tej pomocy z rodzicami i personelem medycznym lub wyznaczonym nauczycielem, który mógłby tę pomoc medyczną sprawować nad dzieckiem na podstawie wskazań lekarza;
 • Ściśle wg wskazań lekarza;
 • Po przeszkoleniu i za pisemną zgodą rodziców;
 • Lub organizuje temu dziecku nauczanie indywidualne.
 1. Do przedszkola nie wolno dawać dzieciom telefonów komórkowych i cennych rzeczy.
 2. Dzieci mogą przynosić swoje zabawki z domu po uzgodnieniu z nauczycielką. Muszą to być zabawki bezpieczne. Za przyniesione zabawki odpowiada rodzic.
 3. Decyzję o noszeniu przez dziecko kolczyków w przedszkolu rodzice zgłaszają nauczycielce grupy i ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody.
 4. Nauczyciele nie mają prawa podawać dzieciom żadnych lekarstw. W przypadku gdy dziecko wymaga  codziennej pomocy medycznej na terenie  przedszkola, decyzję podejmuje dyrektor, który ustala zasady tej pomocy z rodzicami.
 5. Przedszkole pośredniczy  w rocznym ubezpieczeniu dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. Rodzice, którzy nie wyrażają zgody na ubezpieczenie ich dziecka, zobowiązani są złożyć  odmowę ubezpieczenia na piśmie w obecności dyrektora.
 6. Informacji  o dziecku nauczyciel udziela wyłącznie rodzicom/ prawnym opiekunom, w porozumieniu z nimi podejmuje wiążące decyzje dotyczące funkcjonowania dziecka w przedszkolu.