Grupa Motylki

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC WRZESIEŃ

TEMATY KOMPLEKSOWE: 

„Już wakacje się skończyły, do przedszkola wracać czas”
„Na tropach jesieni”

 

1. Rozumienie i przestrzeganie zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie.
2. Ustalenie kodeksu grupowego obowiązującego w przedszkolu.
3. Dzielenie się przeżyciami z wakacji – przybliżenie regionów naszego kraju.
4. Poznanie i przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze: zasady
przechodzenia, znajomość znaków drogowych.
5. Poszerzenie wiedzy na temat numerów alarmowych oraz właściwego korzystania z
nich w sytuacji zagrożenia.
6. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.
7. Uświadomienie znaczenia zmian następujących w przyrodzie w okresie jesieni
(park, las).
8. Wyrażanie obserwacji i przeżyć w ekspresji plastycznej.
9. Systematyczne doskonalenie percepcji słuchowej i wzrokowej:
Różnicowanie pierwszych głosek w nazwach obrazków, układanie z nich
nowego słowa.
Rozwijanie słuchu fonematycznego: wprowadzenie terminu głoska, pojęcia
schematu wyrazu jako ilościowego oznaczania głosek – układanie schematów
nazw wybranych obrazków

Układanie modelu zdania z klocków, pasków papieru.
Rozwijanie słuchu fonematycznego: różnicowanie głosek w nagłosie,
wygłosie.
10. Pojęcia matematyczne:
Rozwijanie umiejętności określania położenia przedmiotów względem siebie
Rozwijanie orientacji w schemacie ciała drugiej osoby.
Znajomość następstw czasowych.
Poznanie cech figury geometrycznej – koła.
Nazywanie i kodowanie kierunków (lewo, prawo, góra, dół)
Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi w dostępnym dla siebie
zakresie.
Rozwijanie umiejętności klasyfikowania i przeliczania