Grupa Pszczółki

ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE
NA MIESIĄC WRZESIEŃ 

Tematy kompleksowe:

„Jesień w sadzie i ogrodzie”
„Moja rodzina i domowi ulubieńcy”

ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

1. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.
2. Poszerzenie wiedzy na temat zwierząt domowych
3. Kształtowanie postawy szacunku do osób starszych
4. Poszerzenie wiedzy na temat owoców i warzyw i ich wykorzystania
5. Uświadomienie znaczenia zmian następujących w przyrodzie w okresie jesieni (ogród, sad).
6. Rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej podczas wszelkiego rodzaju działalności plastycznej -technicznej i muzycznej.
7. Doskonalenie percepcji słuchowej i wzrokowej:
Poznanie liter: o ,O, a ,A, e, E, m, M , – małej i dużej, drukowanej i pisanej
Rozwijanie wrażliwości fonemowej, określanie miejsca samogłoski w słowie
Rozwijanie słuchu fonematycznego: różnicowanie głosek w nagłosie i wygłosie
Różnicowanie pierwszych głosek w nazwach obrazków, układanie z nich nowego słowa.
Rozwijanie słuchu fonematycznego: układanie schematów nazw wybranych obrazków
Układanie modelu zdania z klocków, pasków papieru.
8. Pojęcia matematyczne:
Rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech.
Odkrywanie zapisu cyfrowego liczb: 1, 2, 3, 4, 5.
Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi w dostępnym dla siebie zakresie.
Rozwijanie umiejętności klasyfikowania i przeliczania.
9. Język angielski: nauka słów związanych z jesienią, jesiennymi akcesoriami oraz pogodą; jedzeniem.