Grupa Żabki

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC MAJ

TEMATY KOMPLEKSOWE:

„Łąka majowa”

„Moi rodzice”

ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 1. Poznanie i obserwowanie wybranych owadów, zwierząt i roślin znajdujących się na łące.
 2. Zachęcanie dzieci do wnikliwej obserwacji przyrody przy użyciu lupy i lornetki.
 3. Poznanie niebezpieczeństw płynących ze świata przyrody.
 4. Uświadomienie dzieciom więzi emocjonalnej ze swoim rodzicami, jako najważniejszymi osobami w ich życiu.
 5. Wdrażanie dzieci do okazywania szacunku i miłości swoim rodzicom.
 6. Gromadzenie wiadomości na temat różnych zawodów ludzi z najbliższego otoczenia.
 7. Rozwijanie kompetencji matematycznych dziecka poprzez:
 • Przeliczania w zakresie dostępnym dziecku i  posługiwanie się przy tym liczebnikami głównymi i porządkowymi.
 • Klasyfikowanie przedmiotów według określonej cechy np. wielkości, koloru, kształtu.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, trójkąt, prostokąt.
 • Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych.
 • Dostrzeganie i kontynuowanie prostych rytmów.
 • Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni.
 1. Wdrażanie do uważnego słuchania czytanych utworów literackich i wypowiadania się na ich temat.
 2. Wzbogacanie słownictwa biernego i czynnego związanego z tematami kompleksowymi.
 3. Wyrażanie swojej twórczości poprzez różnego rodzaju aktywności: plastyczną, muzyczną, ruchową.
 4. Zachęcanie dzieci do swobodnych wypowiedzi i odpowiadania całymi zdaniami.
 5. Wdrażanie dzieci do dbania o bezpieczeństwo własne i innych w czasie spacerów i zabaw w obecnej porze roku.