KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12
W PRUSZKOWIE
NA ROK PRZEDSZKOLNY 2022/2023

 

PRIORYTET  1

„Nasza postawa to wielka sprawa” – dojrzewamy do prawdy, dobra i piękna, potrafimy podejmować odpowiedzialne decyzje.

CEL GŁÓWNY :

 Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

 

KRYTERIA SUKCESU:

1.     Poznaje i potrafi wskazać czyny i działania, które charakteryzuje szlachetność
i bezinteresowność w działaniu (dobre uczynki) we wszystkich dziedzinach życia.

2.     Gromadzi informacje na temat otaczającej rzeczywistości, pozwalające na weryfikację tego, co prawdziwe.

3.     Potrafi wskazać celowość działania każdego człowieka, którego cechują określone skłonności ku dobru i pięknu.

4.     Kształtuje gotowość do respektowania rzeczywistości, z poszanowaniem prawa rozwoju każdego człowieka i innych istnień w przyrodzie.

5.     Rozwijanie empatii dziecięcej – dostrzeganie i reagowanie na krzywdę drugiego człowieka;

6.      Budzenie i rozwijanie altruizmu (odejście od egoizmu).

 

 

 

PRIORYTET 2

„W zdrowym ciele zdrowy duch” – aktywność ruchowa to warunek wszechstronnego rozwoju fizycznego i ochrona zdrowia psychicznego

 

CEL GŁÓWNY :

Troska o sprawność fizyczną dzieci oraz o ich zdrowie psychiczne.

KRYTERIA SUKCESU:

1.     Posiada wiadomości o potrzebie ruchu i jego znaczeniu dla zdrowia.

2.     Jest odpowiedzialne za swoje ciało, sprawność, zdrowie psychiczne własne i innych.

3.     Chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych.

4.     Jest sprawne ruchowo zgodnie z indywidualny rozwojem.