KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12
W PRUSZKOWIE
NA ROK PRZEDSZKOLNY 2021/2022

 

PRIORYTET 1

Nasza postawa, to wielka sprawa – wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro, …

 

CELE  GŁÓWNE:

1. Prezentowanie pożądanych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie (np. empatii, wrażliwości na krzywdę, szacunku, opiekuńczości, odróżniania dobra od zła, zainteresowania otoczeniem społecznym, dbałości o zdrowie), których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze.

KRYTERIA SUKCESU:
1. Nabywanie przez dzieci umiejętności odróżniania dobrego zachowania od złego,
2. Rozwijanie umiejętności porównywania doświadczeń bohaterów bajek do sytuacji dnia codziennego.
3. Rozwijanie empatii dziecięcej – dostrzeganie i reagowanie na krzywdę drugiego człowieka.
4. Zapoznanie z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
5. Kształcenie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
6. Poznanie przez dzieci i rodziców elementarnych działań związanych z profilaktyką zdrowotną, a także postaw proekologicznych oraz stosowanie ich w życiu codziennym.

 

 

PRIORYTET 2

Mali strażnicy przyrody – wzmocnienie edukacji ekologicznej

 

CELE  GŁÓWNE:

1.  Kształtowanie umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą.
2. Kształtowanie postaw proekologicznych w codziennych działaniach w przedszkolu i w domu (oszczędzanie wody, dbanie o czystość otoczenia, segregowanie odpadów, szanowanie papieru, korzystanie z produktów z recyklingu, pokazanie „drugiego życia” przedmiotów).
3. Rozumienie zależności działalności człowieka na środowisko naturalne
4. Ukazywanie zagrożeń, jakie niesie działalność człowieka dla świata przyrody i jego samego.
5. Nabywanie opiekuńczego stosunku do świata zwierząt i roślin.

KRYTERIA SUKCESU:

1.     Dziecko przejawia postawę odpowiedzialności za siebie oraz środowisko  naturalne (postawa szacunku wobec innych i przyrody).
2.       Dziecko wie, że dbanie o środowisko, to nasza wspólna sprawa.
3.      Dziecko zauważa i rozumie siłę zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie.
4.      Dziecko nabiera odpowiedzialności i troski o otaczający świat zwierząt i roślin.
5.      Wzrasta świadomość dzieci na temat zagrożeń ekologicznych.