Procedura kontaktu z rodzicami w przypadku pogorszenia pogorszenia się stanu zdrowia dziecka

  1. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonego opiece przedszkola odpowiadają nauczyciele oddziału, do którego dzieci zostały przydzielone.
  2. Przez cały czas pobytu dzieci w przedszkolu nauczyciel powinien skupiać swoją uwagę na dzieciach i obserwować ich zachowanie.
  3. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych nauczyciel ma obowiązek powiadomić dyrektora przedszkola.
  4. Dyrektor niezwłocznie powiadamia rodziców, korzystając z uzgodnionej z nimi ścieżki szybkiej komunikacji – przesyła wiadomość na podany adres a-mail lub zadzwoni pod wskazany numer telefonu.
  5. Rodzice, dla których drogą szybkiej komunikacji jest wiadomość a-mail, zobowiązani są do systematycznego przeglądania poczty.
  6. Po nawiązania kontaktu z rodzicami zobowiązani są przybyć do przedszkola tak szybko jak to możliwe i przejąć opiekę nad dzieckiem.
  7. W przypadku objawów nieświadczących o zakażeniu koronawirusem powinni zabrać dziecko do domu i umówić wizytę u lekarza.  Gdyby pojawiały się objawy właściwe dla zakażenia koronawirusem powinni bezzwłocznie skontaktować się z sanepidem.
  8. W sytuacji, gdy przyjazd rodziców do przedszkola się opóźnia a pojawia się zagrożenie związane z pogorszaniem się stanu zdrowia dziecka, dyrektor powinien sprowadzić fachową pomoc medyczną, dzwoniąc pod numer alarmowy 112,  przed przyjazdem rodziców.
  9. Jeśli to możliwe powinien natychmiast powiadomić rodziców o pogorszeniu się stanu zdrowia dziecka i podjętych działaniach.

 

Dyrektor

Przedszkola Miejskiego nr 12

            w Pruszkowie