Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

 1. Podejrzanym o zakażenie koronawirusem może być dziecko i pracownik przedszkola, u którego występują objawy ze strony układu oddechowego – suchy kaszel, ból mięśni, problemy z oddychaniem z towarzyszącą gorączką powyżej 380C. U dzieci objawy zakażenia mogą przejawiać się łagodną chorobą układu oddechowego.
 2. W celu uchronienia innych dzieci i pracowników przed zakażeniem osoby podejrzane o zakażenie COVID-19 powinny być izolowane w wyznaczonym i odpowiednio wyposażonym pomieszczeniu przedszkolnym.
 3. Dzieci i osoby dorosłe, które źle się poczują poddawane są kwalifikacji do dalszego postępowania, w zależności od objawów po kontakcie ze służbami sanitarnymi.
 4. W przypadku podejrzenia zakażeniem COVID-19 dziecka lub pracownika przedszkola do dyspozycji nauczycieli i pracowników w sekretariacie i na tablicach ogłoszeń znajdują się numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.
 5. Do przestrzegania procedury zobowiązani są:
 • dyrektor przedszkola,
 • wszyscy pracownicy przedszkola,
 • rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola.

 

I.            W sytuacji, gdy podejrzenie zakażenia koronawirusem dotyczy nauczyciela lub innego pracownika przedszkola:

 1. Osoba dorosła, która podczas pobytu w przedszkolu zaobserwuje co najmniej jeden z objawów mogących świadczyć o zakażeniu koronawirusem powinna:

1)      osłonić usta i nos maseczka ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia,

2)      jak najszybciej skontaktować się telefonicznie z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną

3)      do czasu otrzymania pomocy odizolować się od dzieci i innych osób pracujących w przedszkolu,

4)      powiadomić dyrektora przedszkola o swoim podejrzeniu i podjętych działaniach lub powiadomić dyrektora o swoim podejrzeniu i bezzwłocznie zgłosić się do szpitala z oddziałem zakaźnym, unikając transportu publicznego. Jeśli osoba ta nie posiada własnego transportu, stacja sanitarno-epidemiologiczna ma możliwość wysłania karetki.

 1. Dalszy tryb postępowania medycznego określi stacja lub szpital.
 2. W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora przedszkola, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne.
 3. Dyrektor przedszkola mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u pracownika zgłasza ten fakt jak najszybciej do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz organu prowadzącego przedszkole.
 4. W przypadku, gdy osobą podejrzaną o zakażenie jest nauczyciel, opiekę nad oddziałem przejmuje inna osoba wskazana przez dyrektora np. pedagog lub psycholog.
 5. W przypadku nieobecności nauczyciela z powodu choroby lub kwarantanny opiekę nad oddziałem przejmuje inny nauczyciel.

 

II.            W sytuacji, gdy podejrzenie zakażenia koronawirusem dotyczy dziecka:

 1. Nauczyciel opiekujący się oddziałem natychmiast powiadamia dyrektora przedszkola o złym samopoczuciu dziecka i występujących objawach.
 2. Dyrektor wyznacza pracownika przedszkola i kieruje go do oddziału, w którym przebywa dziecko.
 3. Osoba wyznaczona przez dyrektora bezzwłocznie zaprowadza dziecko do wyznaczonego pomieszczenia zapewniającego izolację.
 4. Nauczyciel oddziału pozostaje z resztą dzieci w sali zapewniając im opiekę i bezpieczeństwo.
 5. Osoba opiekująca się dzieckiem z podejrzeniem zakażenia nakłada dziecku maskę (jeśli ma więcej niż 4 lata) i zabezpiecza siebie, zakładając fartuch ochronny, rękawiczki i maskę oraz pozostaje z dzieckiem w izolacji do odwołania.
 6. Dyrektor przedszkola:

1)      w przypadku niejednoznacznych, grypopodobnych objawów kontaktuje się z placówką POZ, by uzyskać poradę w sprawie dalszego postępowania,

2)      w przypadku jednoznacznych objawów kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologicznej powiadamiając o zaobserwowanych objawach u dziecka będącego pod opieką przedszkola. Pracownik stacji na podstawie wywiadu rekomenduje sposób postępowania.

3)      w przypadku nasilających się objawów dyrektor dzwoni pod numer alarmowy 112.

 1. Dyrektor przedszkola powiadamia rodziców o złym samopoczuciu dziecka i występujących objawach oraz informuje o podjętych działaniach.
 2. Po przyjeździe rodziców do przedszkola opiekę nad dzieckiem przejmują rodzice i postępując zgodnie z zaleceniami stacji sanitarno-epidemiologicznej:

1)      zawożą dziecko do szpitala z oddziałem zakaźnym, jeśli gorączka powyżej 38 0C z kaszel czy duszność wymagają konsultacji w szpitalu zakaźnym,

2)      w przypadku niejednoznacznych objawów zabierają dziecko do domu, kontrolują stan jego zdrowia obserwując dziecko, mierzą mu regularnie temperaturę. Kiedy pojawiają się objawy właściwe dla zakażenia koronawirusem ponownie, bezzwłocznie kontaktują się z sanepidem, informując, jakie objawy zaobserwowali i od kiedy one występują (może być konieczna będzie izolacja w szpitalu i przeprowadzenie diagnostyki w kierunku koronawirusa).

 1. W sytuacji podejrzenia lub rozpoznania choroby zakaźnej u dziecka lub pracownika zalecany okres izolacji wskazuje lekarz. Rodzice dziecka lub pracownik przedszkola mają obowiązek, zgodnie z przepisami ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zastosowania się do wydanych nakazów i wskazań leczniczych.
 2. Pracownicy przedszkola i rodzice sprawujący pieczę nad chorym lub podejrzanym o chorobę zakaźną dzieckiem zobowiązani są do szczególnego sposobu postępowania zapobiegającego szerzeniu się zachorowań na COVID-19. Za nieprzestrzeganie wskazań leczniczych i wypełnienie określonych przepisami obowiązków ponoszą osobiście odpowiedzialność. Niedopełnienie ich jest wykroczeniem podlegającym karze grzywny albo karze nagany.
 3. W przypadku, gdy dziecko zostało skierowane do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora przedszkola, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne.
 4. Dyrektor przedszkola mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u dziecka zgłasza ten fakt do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 5. Dyrektor przedszkola informuje organ prowadzący, w ustalony sposób, o sytuacji oraz wspólnie z prezydentem miasta  może podjąć decyzję o konieczności usunięcia i unieszkodliwienia zanieczyszczenia biologicznego w sprawieDekontaminacja (dezynfekcja wysokiego poziomu) pomieszczeń i przedmiotów przeprowadzana jest w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym i wymaga zamknięcia przedszkola na jeden dzień.
 6. Decyzja w sprawie osób (dzieci, pracowników), które miały bliski kontakt z podejrzanym o zakażenie dzieckiem lub pracownikiem przedszkola powinna zostać podjęta w kontakcie ze służbami sanitarnymi, pracownikami oraz rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola.

 

Dyrektor

Przedszkola Miejskiego nr 12

            w Pruszkowie