REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola  w czasie epidemii COVID-19

 1. Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola w czasie epidemii COVID-19 ponoszą rodzice i opiekunowie.
 2. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w drodze  do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice.
 3. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko z przedszkola muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno podczas odprowadzania jak i odbierania dzieci z przedszkola. Zobowiązane są stosować się do nakazu zasłaniania ust i nosa oraz przestrzegania zalecenia utrzymania dystansu i zachowania ostrożności w kontaktach bezpośrednich. Przed wejściem  do przedszkola zobowiązane są zdezynfekować ręce płynem    do dezynfekcji umieszczonym przy wejściu do budynku.
 4. Dyrektor przedszkola może, w porozumieniu z rodzicami, wyznaczyć godziny (od…do…), w których poszczególni rodzice będą przyprowadzać i odbierać dziecko z przedszkola,   by zapobiec przebywaniu w pomieszaniu przedszkola zbyt dużej liczby osób.
 5. Rodzice lub upoważniona przez nich osoba zobowiązane są przyprowadzać i odbierać dziecko z przedszkola w czasie zgodnym z ustalonym i zaakceptowanym przez nich wcześniej harmonogramem.
 6. Dyrektor przedszkola wyznaczy miejsce, w którym rodzice przekazują dziecko pod opiekę pracownikowi przedszkola   lub odbierają dziecko z przedszkola.
 7. W wyznaczonym pomieszczeniu przedszkola w jednym czasie nie może przebywać więcej niż 2 rodziców z dziećmi  oraz pracownik  pełniący tam dyżur.
 8. Rodzice osobiście powierzają dziecko pracownikowi dyżurującemu, bez wchodzenia do szatni. Dzieci   do  wyznaczonej dla każdej grupy sali odprowadza pracownik przedszkola.
 9. W okresie epidemii obowiązuje zakaz przynoszenia z domu do przedszkola różnych przedmiotów. Pracownik odbierający dziecko od rodziców jest upoważniony do kontroli czy dziecko nie przyniosło do przedszkola prywatnych zabawek lub innych przedmiotów.
 10. Czynności związane z przyprowadzeniem i odbieraniem dziecka z przedszkola powinny być wykonywane sprawnie  i szybko.
 11. Osoby odbierające dziecko z przedszkola zobowiązane  są opuścić teren przedszkola niezwłocznie po przejęciu nad dzieckiem opieki.
 12. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola tylko dzieci zdrowe.
 13. Rodzice powinni zwracać uwagę na stan zdrowia dzieci przed wyjściem z domu i nie przyprowadzać dziecka  do przedszkola, jeśli pojawiły się objawy chorobowe stwarzające podejrzenie zakażenia koronawirusem (kaszel, kichanie, gorączka, ogólne złe samopoczucie).
 14. Rodzice nie mogą przyprowadzać do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się  do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 15. Nauczyciel ma prawo odmówić osobie niepełnoletniej odebrania dziecka z przedszkola. O swojej decyzji powinien niezwłocznie powiadomić rodziców.
 16. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu przedszkolu wszystkim dzieciom nauczyciel odmawia przyjęcia do przedszkola dziecka, u którego widać objawy infekcji.
 17. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie przejmowania opieki nad dziećmi oraz przekazywania ich pod opiekę rodziców odpowiada pracownik dyżurujący.
 18. Od momentu wejścia dziecka do sali pełną odpowiedzialność za nie ponosi nauczyciel opiekujący się oddziałem.
 19. Nauczyciele zobowiązani są sprawować opiekę nad dziećmi od chwili przejęcia dziecka od osoby przyprowadzającej aż do momentu przekazania dziecka rodzicom lub upoważnionej przez nich osobie.
 20. Nauczyciele opiekujący się dziećmi muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej podczas przebywania w budynku przedszkola.
 21. Dyrektor przedszkola może, za zgodą rodziców, wprowadzić obowiązek mierzenia codziennie temperatury wszystkim dzieciom o wyznaczonej godzinie. Jeśli dziecko będzie miało temperaturę powyżej 37 stopni, rodzice muszą   je odebrać z przedszkola.
 22. Rodzice dziecka z objawami chorobowymi powinni skonsultować się z lekarzem. Dziecko, które nie spełnia kryteriów przypadku podejrzanego o zachorowanie  na koronawirusa powinno być leczone w warunkach ambulatoryjnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Rodzice będą mogli przyprowadzić je do przedszkola, jeśli przedłożą informację od lekarza potwierdzającą zakończenie leczenia, stwierdzającą, że dziecko jest zdrowe i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych dzieci i pracowników przedszkola.
 23. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa, takich jak: duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C) kaszel, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, rodzice obowiązkowo pozostawiają dziecko w domu, natychmiast powiadamiają stację sanitarno-epidemiologiczną i postępują zgodnie z jej zaleceniami.
 24. W przypadku podejrzenia o zakażenie wirusem   i skierowana dziecka do szpitala celem dalszej diagnostyki   i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora przedszkola,   a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne.

Dyrektor

Przedszkola Miejskiego nr 12

w Pruszkowie