Grupa Myszki

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC MAJ

TEMATY KOMPLEKSOWE:

„Gdzie jest najciekawsze miejsce na świecie?

       „Mamo, Tato – chodźmy na łąkę”

ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 1. Kształtowanie poczucia przynależności narodowej oraz postawy patriotycznej.
 2. Budzenie zainteresowania własną miejscowością oraz innymi miejscami w Europie i na świecie.
 3. Podawanie nazwy swojej miejscowości.
 4. Inspirowanie aktywnej postawy dziecka wobec środowiska w bezpośrednich i pośrednich kontaktach z przyrodą.
 5. Wzbogacanie wiedzy o środowisku przyrodniczym, jakim jest łąka.
 6. Próby zaobserwowania czym i w jaki sposób odżywiają się zwierzęta żyjące w naturalnym środowisku (np. żaba, ślimak, pszczoła, motyl), dowiadywanie się o ich pożyteczności, przezwyciężanie strachu.
 7. Uświadomienie potrzeby wzajemnej życzliwości i szacunku do rodziców.
 8. Pogłębianie więzi emocjonalnej z rodziną, wyrażanie swoich uczuć w stosunku do najbliższych.
 9. Obcowanie z literaturą nawiązującą tematyką do przejawiania szacunku  wobec rodziców.
 10. Doskonalenie umiejętności opowiadania i opisywania na podstawie ilustracji i treści utworu literackiego.
 11. Tworzenie okazji do rozwijania ekspresji słownej, muzycznej, plastycznej i ruchowej.