Ramowy rozkład dnia

DZIECI 5 LETNIE I 6 LETNIE

 

06:00–8:20    Zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany   informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie, zabawy ruchowe, kontakty z rodzicami.

08:20–8:30    Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe,  pełnienie dyżurów, śniadanie – wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

08:30–9:00  Śniadanie.

09:00–9:30    Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według  wybranego programu wychowania przedszkolnego.

09:30–09:45    Gry i zabawy ruchowe

09:45–10:15    Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne,  zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu  wychowania przedszkolnego.

10:15–11:45   Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy  organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.

11:45–12:00    Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowo-higieniczne.

12:00–12:45     Obiad .

12:45–13:00   Odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki.

13:00–14:20   Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z  zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp., zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie.

14:20-14:30    Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do posiłku (podwieczorku)

14:30–15:00    Podwieczorek

15:00–17:00   Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe,  ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza,   indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.